Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Historie školy

První písemné zprávy o vyučování hospitalizovaných žáků ve zdravotnických zařízeních v Brně se datují již od 19. století. Podle nich byli vyučování žáci v první dětské nemocnici roku 1846 – v Kinderschpitalu zu Cyril und Methud, která se nacházela na dnešní Kounicově ulici.

V Dětské nemocnici v Brně, Černých Polích, byla otevřena první třída základní školy ve školním roce 1953/1954. První dva roky neměla své vlastní ředitelství, třídy byly pouze expoziturou zvláštní školy na Traubově ulici v Brně. Teprve 1. září 1955 začíná opravdový rozvoj školy v Krajské dětské nemocnici v Brně, Černých Polích. K tomuto dni byla zřízena samostatná škola s vlastním ředitelstvím a devíti učiteli.

 

 

První ředitel Josef Duda na škole působil až do roku 1967, následně byl tři roky ředitelem Oldřich Siegel. Po něm následovaly Josefa Čermáková a Anna Janišová, od roku 1990 byla sedm let ředitelkou Marie Míčková, kterou následně vystřídala Ilka Vaďurová, která na své pozici setrvala až do roku 2012, kdy ji nahradila Marie Plevová. Od 1. srpna 2018 je ředitelkou spojené, nové organizace PaedDr. Jana Stěničková.

 

Z původních devíti tříd na lůžkových oddělených se škola podle potřeby rozrostla na 20 tříd lůžkových oddělení a 22 oddělení školní družiny. V současné době má škola v úseku ZŠ 12 učitelů a 7 vychovatelek ŠD.

 

Mateřská škola při Krajské dětské nemocnici v Brně vznikla 1. listopadu 1956 z podnětu doc. MUDr. Vladimíra Klusky, přednosty infekčního oddělení. Medicína ruku v ruce se školstvím došli k poznání, že léčebný proces probíhá rychleji a příznivěji, pokud je dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je od nemoci odpoutáno. Nemocnice se tak stává nejen místem léčby, ale i prostředím výchovy a vzdělávání.

 

S vyučováním bylo započato v jedné třídě na sedmi odděleních infekčního pavilonu. Škola měla jednu třídu až do roku 1960 a ročně jí prošlo 148 dětí. Ve školním roce 1960/1961 se škola rozrostla o další dvě třídy na kožním a očním oddělení, čímž došlo i k prudkému nárůstu dětí na 465. Čtvrtá třídy mateřské školy se otevírá od září 1961 na chirurgickém oddělení a počet dětí se opět zvyšuje na 581. Na další rozšíření si škola počkala až do roku 1963, kdy se otevírají i třídy na ortopedii a neurologii. Zdravotníci velice kladně hodnotí práci učitelek a právě z tohoto podnětu se škola koncem šedesátých let opět rozrůstá o další třídy na oddělení ORL, kardiologii, VÚP a další. Pro specifičnost výchovně vzdělávací práce je již od roku 1965 kladen požadavek studia speciální pedagogiky.

 

 

První ředitelkou mateřské školy byla v letech 1956 – 1964 paní Marie Musilová, promovaný pedagog. Po paní Musilové ve funkci ředitelky pokračovala paní Vlasta Jelínková a to v letech 1964 – 1970. Další ředitelkou školy, která svou pozici zastávala v letech 1970 – 1990, byla paní Nina Zelená. Od roku 1990 působí ve funkci ředitelky školy PaedDr. Jana Stěničková. Od 1. srpna 2018 je ředitelkou spojené, nové organizace PaedDr. Jana Stěničková. Škola má širokou regionální působnost a je největším zařízením svého typu v České republice. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5. I když klesá obložnost na odděleních a zkracuje se doba hospitalizace, každoročně školou prochází 5 600 – 6 000 dětí předškolního věku a 10 000 na úseku základní školy.