Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Eva Valkounová, Ph.D., tel.: +420 / 543 426 011, email: gdpr@sssbrno.cz
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                         čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,   zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum  narození, rodné číslo, číslo OP, telefon,  pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP (pracovní smlouva a §109 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní zařazení jsou uvedeny v prostorách školy.

V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a  pracovním emailu na webu školy.

bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)                                                         čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum  narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů rodinní příslušníci a další vyživované osoby (jméno, příjmení, rodné číslo); příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele; (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
docházka a zabezpečení budov správce ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR- ochrana oprávněného zájmu správce, zabezpečení majetku a zdraví žáků a zaměstnanců a majetku správce jméno a příjmení, číslo čipu/karty nezveřejňuje se  oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu trvání pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy osobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie a videa) se zveřejňují na webových stránkách školy, na nástěnce školy, na propagačních materiálech školy a v místním tisku zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru
předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,
zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí,
prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy,
prokázání nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti
čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR – z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, datum provedení testu, výsledek testu, důvod výjimky z testování (prodělání infekce COVID-19 ve lhůtě do 90 dní před provedením testu, podstoupení očkování, home office bez přítomnosti na pracovišti, pracovní neschopnost) nezveřejňuje se orgány ochrany veřejného zdraví včetně případné kontroly plnění uloženého opatření
zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19
zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování, maximálně po dobu 3 let od pořízení testu
žáci školy vedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  – ZŠ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,  údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka,  škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16a, 22, 28, 30, 34b, 35, 49, 50, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxe údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů  – MŠ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,  údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka,  škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxe údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální záznamy osobní údaje žáků (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie, videa) se zveřejňují  na webových stránkách školy, na nástěnce školy, na propagačních materiálech školy a v místním tisku  zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
zákonní zástupci žáků vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností – ZŠ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§16a, 22, 28, 30, 34b, 35, 49, 50, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxe po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností – MŠ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonické spojení, DS (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) a dále smluvní partneři – poskytovatelé odborné praxe po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
smluvní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy                 čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona o registru smluv zpracovatelé osobních údajů  (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 15 let.
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný.