Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Správce: Mateřská škola a
základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková
organizace
Pověřenec
pro ochranu osobních údajů:
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností
vyplývajících z pracovního poměru
čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní
smlouva, smlouva o výkonu funkce)
čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,   zákona č. 563/2004 Sb.,o
pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů
Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození,
bydliště, datum  narození, rodné
číslo, číslo OP, telefon,
pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu,
pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti
a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o
předchozím zaměstnání/studiu/ÚP (pracovní smlouva a §109 a násl.
Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)
Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pracovní
zařazení jsou uvedeny v prostorách školy.V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního
zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o
jménu, příjmení, pracovním zařazení a  pracovním emailu na webu školy.
bankovní instituce (identifikace osob oprávněných
disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů
(poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání
pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu
archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení
pracovního poměru.
plnění ohlašovací povinnosti
vůči oprávněným orgánům
čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní
smlouva, smlouva o výkonu funkce)
čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném
zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a
jiných pracovněprávních předpisů
Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození,
bydliště, přechodné bydliště, datum  narození, rodné číslo,státní
příslušnost (§37 zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení)zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném
zdravotním pojištění) zdravotní způsobilost a
znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti)Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění,
(§36 zákona č.  582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna,
zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých
dochází ke zpracování OÚ) 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání
pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu
archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení
pracovního poměru.
vedení daňového účetnictví dle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti
správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních
předpisů
rodinní příslušníci a další vyživované osoby (jméno, rodné
číslo) (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů)
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů
(poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ)
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání
pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu
archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení
pracovního poměru.
docházka a zabezpečení budov správce ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jméno a příjmení, číslo čipu/karty nezveřejňuje se  oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány
(školní inspekce, PČR),
zpracovatelé
osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke
zpracování OÚ) 
po dobu trvání pracovního poměru
pořizování obrazových a zvukových
záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie,
videozáznamy
Osobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení,
pracovní zařazení, fotografie a videa) se zveřejňují na
webových stránkách školy, na nástěnce školy, na propagačních
materiálech školy a v místním tisku
zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při
kterých dochází ke zpracování OÚ)   
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání
pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu
archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení
pracovního poměru.
žáci školy vedení školní matriky, plnění povinností dle školského
zákona a souvisejících právních předpisů  – ZŠ
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní
povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních
předpisů  
jméno, příjmení, rodné číslo,
státní občanství, místo trvalého pobytu,
údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a
zdravotním stavu žáka,  škola, do které
chodí, třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16a,
22,
28, 30, 34b, 35, 49, 50, 123
zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné
správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé
osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke
zpracování OÚ)
a dále smluvní partneři –
poskytovatelé odborné praxe
po dobu školní docházky a po dobu skartačních a
archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
vedení školní matriky, plnění
povinností dle školského zákona a souvisejících právních
předpisů  – MŠ
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní
povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních
předpisů  
jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství,
místo trvalého pobytu,  údaje o
znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním
stavu žáka,  škola, do které chodí,
třída, obor vzdělání, předměty,  (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123  zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné
správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé
osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke
zpracování OÚ)
a dále smluvní partneři –
poskytovatelé odborné praxe
po dobu školní docházky a po dobu skartačních a
archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
pořizování záznamů z akcí školy
pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, třída, fotografie, audiovizuální
záznamy
Osobní údaje žáků (jméno,
příjmení, pracovní zařazení, fotografie, videa) se
zveřejňují
 na webových stránkách školy, na
nástěnce školy, na propagačních materiálech školy a v místním tisku
 zpracovatelé osobních
údajů  (poskytovatelé služeb,
při kterých dochází ke zpracování OÚ) 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky a po dobu
skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
zákonní zástupci žáků vedení evidence  zákonných zástupců pro účely vedení
školní matriky a plnění zákonných povinností – ZŠ
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní
povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních
předpisů  
jméno, příjmení, trvalé
bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, DS (§16a,
22, 28, 30, 34b, 35, 49, 50, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné
správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé
osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke
zpracování OÚ)
a dále smluvní partneři –
poskytovatelé odborné praxe
po dobu školní docházky a po dobu skartačních a
archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
vedení evidence zákonných zástupců
pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností – MŠ
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní
povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních
předpisů  
jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonické spojení,
DS (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123  zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona)
nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné
správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé
osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke
zpracování OÚ)
a dále smluvní partneři –
poskytovatelé odborné praxe
po dobu školní docházky a po dobu skartačních a
archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
smluvní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené
mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví 
čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy                 čl. 6 odst. 1 písm. c)
– splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních
předpisů
jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození,
číslo bankovního účtu
Osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za
podmínek dle zákona o registru smluv
zpracovatelé osobních údajů
(poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a
dále po dobu 15 let.
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je
kdykoliv odvolatelný.