Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

O škole

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace sídlí na adrese Černopolní 212/9, Brno. Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hospitalizovaných dětí na 23 odděleních FN Brno, pracoviště dětské medicíny Černopolní 212/9 a Černopolní 22a. Škola také působí ve FN Brno, Jihlavská 20 na psychiatrické klinice, klinice popálenin a oddělení ortopedie, a dále na klinice plastické a estetické chirurgie na ulici Berkova 34/38, spadající pod FNUSA.

Mateřská škola vznikla 1. listopadu 1956, základní škola dokonce již o rok dříve. Medicína a školství ruku v ruce došly k poznání, že léčebný proces dítěte probíhá rychleji a příznivěji, pokud je dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je odpoutáno od nemoci samotné. Nemocnice se tak stává nejen místem léčby, ale i prostředím výchovy a vzdělávání.

Dne 1. srpna 2018 vznikla sloučená organizace Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola má širokou regionální působnost a je největší školou svého typu v republice. V současné době má škola 11 tříd MŠ a 16 tříd ZŠ, pedagogičtí pracovníci vyučují na 26 odděleních včetně JIP a ARO. Výuka probíhá podle příslušného školního vzdělávacího programu daného úseku školy. Součástí školy je i školní družina, do které jsou zařazováni všichni žáci základní školy bez ohledu na ročník, který navštěvují. Mateřská škola a školní družina fungují v režimu celoročního provozu.  

 Ve výchovně – vzdělávacím procesu je kladen důraz na individuální přístup, je respektováno vlastní tempo dítěte. Každé oddělení je vybaveno množstvím kvalitních didaktických pomůcek, učebnic, materiálů, které jsou průběžně dále obměňovány a doplňovány. Disponujeme také speciálními pomůckami, např. zobrazovač Braillova písma, interaktivní tabule a jinými kompenzačními pomůckami. Aktivně využíváme i práci na počítačích, k čemuž využíváme vhodné výukové programy. Škola je otevřená pro spolupráci se zákonnými zástupci a kmenovými školami, při delší hospitalizaci zasíláme na kmenovou školu záznam o výuce žáka, případně i návrh klasifikace.

Aktivně s hospitalizovanými dětmi provádíme herní terapie, prostřednictvím které se dítě lépe orientuje v roli pacienta, lékaře i zdravotní sestry. Děti se tak nenásilnou a hravou formou dozvědí, jaká vyšetření je čekají a ztrácejí před nimi strach. K tomu využíváme hru s nemocným plyšovým medvídkem, medvědí pexeso, lékařský kufřík, obrazový i fotografický materiál o lidském těle a léčebných postupech či množství tematických encyklopedií. V rámci preventivního programu herního specialisty nabízíme dětem mateřských škol a nižších ročníků základních škol návštěvu, při níž se seznámí s prostředím a režimem nemocnice.

Zaměstnání ve školní družině/školním klubu navazuje na školní práci, zajišťuje plnou duševní aktivitu dítěte a rozvíjí zájmovou činnost, nabízíme dětem činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Nezapomínáme ani na prvky arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, biblioterapie a herní terapie. Pravidelně zařazujeme tzv. „mobilní dílničky“, prostřednictvím kterých se děti napříč celou nemocnicí seznamují s různými výtvarnými technikami.

Podstatnou část činnosti školy tvoří práce s výtvarným, kreativním i netradičním materiálem, množství výtvarných technik si mohou děti vyzkoušet vůbec poprvé (barvy na keramiku, grafické techniky, akvarel či práce s odpadovým materiálem). Vzhledem k těmto činnostem se škola zapojuje do různých výtvarných soutěží a projektů, např. výtvarný projekt JMK „Čarovné barvy země“, mezinárodní projekt komunity eTwinning „Zážitky z nemocnice“, „Moje oblíbená kniha“ a „Choose, serve and taste – cooking in the hospital can be fun“, výstava „Nemocnice očima nemocných dětí“ v prostorách Městského divadla Brno, výstava „Domácí tygři“ ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, „V pyžamech za kočkou“ – výstava s finanční podporou Jihomoravského kraje a záštitou náměstka hejtmana pana Mgr. Marka Šlapala. V úseku základní školy se účastníme i řady literárních projektů a soutěží, např. „Dětský čin roku“ a mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.

Od roku 2004 ve škole aktivně probíhají felinoterapeutická setkání, v rámci nichž se děti i doprovázející dospělí dostávají do přímého kontaktu s živými kočkami. V posledních letech rozšiřujeme oblast zooterapií o setkávání se psy, tzv. canisterapii, minikoníkem Emilem – hipoterapii, zvířátky ze ZOO Brno, africkými šneky, čmeláky a již několik let úspěšně odchováváme housenky motýlů babočky bodlákové. Tyto akce jsou oblíbené jak u dětí, tak i dospělých.

Život školy a její činnost je významně ovlivněna spoluprací s dalšími organizacemi a sponzory školy, např. NF Krtek, NF Modrý hroch, charitativní organizace DEBRA ČR, NF Niké, spolek Solnička, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, HZS Brno – Líšeň, MP Brno, Policie ČR, ZUŠ Veveří, ZUŠ J. Kvapila, CMGP Brno, hudební skupina Kamarádi, ZOO Brno a spoustu dalších, s jejichž pomocí připravujeme pro hospitalizované děti zajímavé akce a programy jako zpestření doby pobytu v nemocnici.

Hlavním cílem a přáním všech učitelek školy je pomáhat nemocným dětem překonávat snáze náročnou dobu hospitalizace, udržet jejich psychickou a vývojovou úroveň na takovém stupni, aby se bez negativních následků vrátily do svých domovů a škol.

PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka MŠ a ZŠ při FN Brno, příspěvková organizace