Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Školní řád

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace
Černopolní 212/9, Brno 613 00

I. Úvodní ustanovení

Školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 30 a dalších novelizací. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole; upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; upravuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů. Školní řád dále obsahuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

II. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Práva dětí, žáků, studentů

 1. Děti, žáci a studenti mají právo:
 • na zařazení do mateřské školy nebo základní školy na základě doporučení ošetřujícího lékaře
  a souhlasu zákonného zástupce;
 • na vzdělávání podle daných školních vzdělávacích programů;
 • na vzdělávání směřující ke komplexnímu rozvoji osobnosti jedince, jeho nadání a rozumových
  i fyzických schopností v co nejširším objemu, vzhledem k jeho momentálním specifickým potřebám;
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství;
 • být respektováni jako individualita, která tvoří vlastní život (Úmluva o právech dítěte ze dne
  11. 1989);
 • na objektivitu hodnocení dosažené úrovně naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů vymezených vzdělávacími programy;
 • na poskytnutí podpůrných opatření I. stupně; podpůrná opatření II. – V. stupně lze poskytovat pouze s doporučením školského poradenského zařízení;
 • na bezpečnost a ochranu zdraví;
 • na laskavé, vstřícné, vlídné, trpělivé a podporující jednání ze strany pedagoga;
 • vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy, vnitřními předpisy školy a etickými normami společnosti;
 • na odpočinek, volný čas a na léčebný režim;
 • na individuální přístup a uspokojování svých potřeb;
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle příslušného ŠVP;
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
 • na účast na akcích pořádaných školou;
 • na své soukromí, ochranu a nedotknutelnost svého majetku;
 • užívat zařízení školy, pomůcky, hračky, učebnice související s činností školy;
 • na poskytování individuálních konzultací ve všeobecně vzdělávacích předmětech v případě studenta střední školy;
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat.
 1. Děti, žáci a studenti mají povinnost:
 • odpovídat za své chování;
 • dodržovat Školní řád MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví
  a bezpečnosti i společenská pravidla týkající se chování a vzájemné komunikace;
 • aktivně se účastnit činnosti školy, nenarušovat její činnost, to vše s ohledem na aktuální zdravotní stav;
 • respektovat a plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy;
 • nenosit do školy věci nesouvisející s činností školy a věci, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost jeho nebo jiných osob, způsobit úraz; cenné věci (mobilní telefony, notebooky, šperky aj.) do školy nepatří a škola nenese odpovědnost za jejich poškození či zničení; škola nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti/žáci/studenti přinesou z domova;
 • chránit majetek školy, pečovat o svěřené pomůcky a hračky; pokud dojde k úmyslnému poškození či zničení majetku školy, bude na zákonném zástupci vymáhána adekvátní náhrada;
 • udržovat třídu, hernu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku;
 • chovat se k sobě navzájem a ke všem lidem, s nimiž přicházejí do styku, slušně, taktně
  a ohleduplně; respektovat individuální potřeby ostatních dětí/žáků/studentů;
 • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte/žáka/studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto školním řádem;
 • vzdělávat se distančním způsobem (děti s povinností předškolního vzdělávání, žáci při plnění povinné školní docházky a studenti); distanční vzdělávání lze realizovat pouze v omezené míře odpovídající podmínkám školy při zdravotnickém zařízení a individuálním možnostem dětí/žáků/studentů a to následujícím způsobem:
 • offline výuka – předávání písemných a studijních materiálů zákonným zástupcům, zdravotníkům, příp. telefonicky;
 • osobní převzetí studijních materiálů od pedagogického pracovníka
 • individuální konzultace mezi pedagogickým pracovníkem a zákonným zástupcem;
 • individuální konzultace mezi pedagogickým pracovníkem a dítětem/žákem/studentem.

Škola se při distanční výuce žáků/studentů v první řadě řídí učivem doporučeným pro distanční výuku kmenovou školou a zaměřuje se zejména na stěžejní výstupy v českém jazyce, cizím jazyce a matematice.

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzhledem k charakteru vztahů zákonných zástupců hospitalizovaných dětí a nezletilých žáků se zaměstnanci školy, jsou pravidla vzájemných vztahů zahrnuta v právech a povinnostech zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.

 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo:
 • na informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte/žáka; na poradenskou pomoc v záležitostech výchovy a vzdělávání dítěte/žáka;
 • účastnit se po předchozí domluvě činnosti školy včetně pořádaných akcí;
 • na zachování důvěrnosti sdělených informací;
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte/žáka;
 • slušnou formou vznášet dotazy a připomínky k provozu školy;
 • na informaci, že zařazení dítěte/žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem do jiné školy;
 • volit a být voleni do školské rady.
 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají povinnost:
 • respektovat Školní řád MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., režim dne i léčebný režim dítěte/žáka;
 • po dobu hospitalizace řádně omluvit své dítě/žáka v kmenové škole;
 • informovat příslušného pedagogického pracovníka o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích či jiných závažných skutečnostech jejich dítěte/žáka, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání;
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy i jinými dětmi/žáky/studenty docházejícími do školy a ostatními zákonnými zástupci dětí/žáků pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;
 • uhradit škodu, kterou dítě/žák svévolně způsobilo na vybavení a majetku školy.

III. Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, má 11 tříd MŠ a 16 tříd ZŠ. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Škola při výchovně vzdělávací činnosti přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Informace o dětech, žácích a studentech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vnitřní režim školy je podrobně rozpracován ve vnitřních organizačních směrnicích MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., které jsou interním dokumentem školy. Do MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. jsou děti, žáci a studenti přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře a na základě „Souhlasu rodičů“ se zařazením dítěte do příslušného typu školy, dále dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Střídavé zvyšování
a snižování počtů dětí, žáků a studentů patří ke specifice nemocničního prostředí, proto může počet dětí na třídu kolísat.

 1. Provoz a režim ZŠ
 • vyučování začíná v 8.00 – 8.30; vyučovací hodina trvá 45 minut;
 • provoz ZŠ je v době prázdnin přerušen; nahrazeno školní družinou a školním klubem;
 • žák je vyučován pravidelně každý den s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře;
 • výuka probíhá v souvislosti s aktuálním zdravotním stavem na lůžku, u stolu na pokoji, v jídelně nebo v učebně;
 • učitel uplatňuje individuální výchovně vzdělávací přístup;
 • žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího a po dohodě s lékařem; je-li to možné, donáší si své učebnice a pomůcky;
 • žák se nemusí výuky účastnit ze zdravotních a jiných vážných důvodů;
 • přestávky učitelek jsou řízené rozvrhem hodin;
 • vzájemné kontakty mezi učitelkou a zákonnými zástupci se uskutečňují po celou dobu hospitalizace žáka nebo při propouštění žáka do domácího ošetřování;
 • učitelé respektují a dodržují režim dne příslušného oddělení či kliniky.
 1. Provoz a režim MŠ
 • provoz MŠ je od pondělí do pátku v době od 7.30 – 8.00 dle jednotlivých oddělení; konec provozu je v 14.00; zákonem stanovená pracovní doba učitelek MŠ je v týdenním plánu rozvržena tak, že jeden den v týdnu končí přímá práce u dětí v 16.30 – 17.00 kromě pátku;
 • povinné předškolní vzdělávání je realizováno v čase 8.00 – 12.00 hodin;
 • uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti je prováděno na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo žádosti zákonného zástupce;
 • v případě individuálního vzdělávání dítěte škola vzhledem ke svým specifickým podmínkám a skutečnosti, že není spádovou školou, nerealizuje ověřování úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech;
 • ve všech třídách jsou děti všech věkových skupin, tzn. 2 – 7 let;
 • provoz MŠ je díky specifice výchovně vzdělávací činnosti ve zdravotnickém zařízení i během prázdnin nepřerušen;
 • dítě se účastní činnosti školy pravidelně každý den s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře;
 • přestávky učitelek jsou řízené rozvrhem hodin;
 • podle § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem do doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 1. Režim při akcích mimo oddělení a kliniky
 • při přecházení dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců na místa činnosti školy mimo oddělení či kliniky se děti, žáci, studenti a zákonní zástupci řídí pokyny doprovázejících osob; před takovými akcemi doprovázející pedagogický pracovník děti, žáky, studenty a zákonné zástupce prokazatelně poučí o bezpečnosti a o tomto poučení provede záznam do třídní knihy.
 1. Stravování dětí, žáků a studentů
 • stravování dětí, žáků a studentů je plně v kompetenci Fakultní nemocnice Brno, DN.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Dítě/žák/student je zařazen do školy se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře;
 • všechny děti/žáci/studenti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví
  a majetek svůj ani jiných osob;
 • škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí/žáků/studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem/žákům/studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí/žáků/studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů; obdobně též před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
 • děti/žáky/studenty přebírají od zákonných zástupců zdravotníci a ti také nesou odpovědnost za jejich bezpečnost po celou dobu pobytu v nemocnici; pedagogický pracovník přebírá odpovědnost za děti/žáky/studenty pouze v době pobytu v herně či učebně, kdy pedagogický pracovník dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, nikdy nenechává děti/žáky/studenty bez dozoru;
 • pedagogický pracovník striktně dodržuje všechna bezpečnostně hygienická opatření (roušky, ochranné pláště, desinfekce rukou i vypůjčených pomůcek) a nařízený léčebný režim;
 • k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí/žáků/studentů zařazených do provozu školy napomáhá zdravotnický personál, který je po celou dobu k dispozici; při jakékoliv sebemenší zdravotní kolizi je pedagogický pracovník povinen okamžitě přivolat zdravotníka;
 • dětem/žákům/studentům je zakázáno jakkoliv manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači
  a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga;
 • při každém úrazu poskytne pedagogický pracovník první pomoc a zajistí okamžité ošetření lékařem, příp. zdravotnickým personálem; vzniklý úraz je vždy hlášen řediteli školy a záznam do knihy úrazů je vyplněn nejpozději do 48 hodin;
 • všeobecná prevence obou úseků škol je zpracována v „Minimálním preventivním programu“, který je pravidelně každoročně aktualizován.

V. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • Dítě/žák/student má právo užívat zařízení školy, učebnice, pomůcky, hračky v souvislosti se vzděláváním, při čemž je povinen řídit se pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob;
 • dítě/žák/student je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zázemí třídy, herny a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti se vzděláváním;
  o zapůjčené hry a hračky pečuje, neničí je a vrací je v pořádku pouze pedagogickým pracovníkům;
 • televizi, počítače, notebooky dítě/žák/student používá jen se souhlasem pedagogického pracovníka, který zajišťuje dodržování vnitřní směrnice pro užívání počítačové techniky a práce v počítačové síti;
 • za škodu na majetku školy, která bude způsobena dítětem/žákem/studentem svévolně nebo z nedbalosti, bude po jeho zákonném zástupci vymáhána adekvátní náhrada; při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, příp. orgánům sociální péče.

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

 • při hodnocení žáka pedagog bere na vědomí tyto okolnosti – stres z nemoci, bolest, strach, odloučení od rodiny, pobyt v neznámém prostředí;
 • žáci jsou hodnoceni převážně slovně;
 • na 1. stupni používáme převážně grafické hodnotící prvky k navození pozitivní motivace;
 • žáci jsou neustále povzbuzováni a motivováni pochvalou a uznáním;
 • vedeme žáky k sebehodnocení jako nedílné součásti získávání klíčových kompetencí;
 • pedagog respektuje individuální možnosti a schopnosti žáka;
 • pedagog hodnotí i dílčí výkon (pro pocit úspěchu žáka);
 • při dlouhodobém pobytu žáka zasíláme hodnocení formou osobního záznamu kmenové škole (min. 10 vyučovacích dnů).
 1. Kritéria hodnocení žáků
 • způsob a kritéria hodnocení žáků jsou podrobně rozpracovány v ŠVP ZŠ.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen každý zaměstnanec školy.

Předán školské radě dne 12. října 2021

Schválen školskou radou dne 12. října 2021

Směrnice nabývá na účinnosti dne 12. října 2021

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejňuje ředitel školy tento řád na webových stránkách školy, ve sborovnách školy a na jednotlivých klinikách a odděleních FN Brno, DN.

 

 

V Brně dne 11. října 2021                                                                              PaedDr. Jana Stěničková

                                                ředitelka školy