Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Školní řád

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace
Černopolní 212/9, Brno 613 00

I. Úvodní ustanovení

Školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 30 a dalších novelizací. Školní řád vychází z novely zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění; vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění; vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění; ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a novely zákona č. 379/2015 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

II. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů

 1. Děti, žáci a studenti mají právo:
  • na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce být zařazeni do mateřské školy nebo základní školy
  • na vzdělávání podle daných školních vzdělávacích programů
  • na vzdělávání směřující ke komplexnímu rozvoji osobnosti jedince, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu, vzhledem k jeho momentálním specifickým potřebám
  • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
  • být respektováni jako individualita, která tvoří vlastní život (Úmluva o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989)
  • na objektivitu hodnocení dosažené úrovně naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů vymezených vzdělávacími programy
  • právo na poskytnutí podpůrných opatření I. – V. stupně, vyžaduje-li to situace
  • na bezpečnost a ochranu zdraví
  • na laskavé, vstřícné, vlídné, trpělivé a podporující jednání ze strany pedagoga
  • vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy, vnitřními předpisy školy a etickými normami společnosti
  • odpočinek a volný čas; na léčebný režim
  • na individuální přístup a uspokojování svých potřeb
  • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠVP
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  • na účast na herních terapiích a dalších akcích pořádaných školou
  • na své soukromí, ochranu a nedotknutelnost svého majetku
  • užívat zařízení školy, pomůcky, hračky, učebnice související s činností školy
  • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy; na pomoc učitele v případě, že neporozuměl učivu
  • student střední školy má právo na poskytování individuálních konzultací ve všeobecně vzdělávacích předmětech
  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabýva
 2. Děti, žáci a studenti mají povinnost:
  • odpovídat za své chování
  • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti i společenská pravidla týkající se chování a vzájemné komunikace
  • aktivně se účastnit činnosti školy, nevhodně nenarušovat její činnost, to vše s ohledem na aktuální zdravotní stav
  • respektovat a plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy
  • nenosit do školy věci nesouvisející s činností školy a věci, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost jeho nebo jiných osob, způsobit úraz; cenné věci (mobilní telefony, notebooky, šperky aj.) do školy nepatří a škola nenese odpovědnost za jejich poškození či zničení; škola nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti, žáci a studenti přinesou z domova
  • chránit majetek školy, pečovat o svěřené pomůcky a hračky; pokud dojde k úmyslnému poškození či zničení majetku školy, bude na zákonném zástupci vymáhána adekvátní náhrada
  • udržovat třídu, hernu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku
  • chovat se k sobě navzájem a ke všem lidem, s nimiž přicházejí do styku, slušně, taktně a ohleduplně; respektovat individuální potřeby ostatních dětí, žáků a studentů
  • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte, žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto ŠŘ

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci dětí, žáků a studentů mají právo:
  • na informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte; na poradenskou pomoc v záležitostech výchovy a vzdělávání dítěte
  • po předchozí domluvě účastnit se činnosti školy včetně pořádaných akcí
  • na zachování důvěrnosti sdělených informací
  • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte
  • slušnou formou vznášet dotazy a připomínky k provozu školy
  • na informaci, že zařazení dítěte, žáka či studenta do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem do jiné školy
  • volit a být voleni do školské rady
 2. Zákonní zástupci dětí, žáků a studentů mají povinnost:
  • respektovat Školní řád MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., režim dne i léčebný režim dítěte
  • po dobu hospitalizace řádně omluvit své dítě v kmenové škole
  • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy i jinými dětmi docházejícími do školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti
  • uhradit škodu, kterou dítě svévolně způsobilo na vybavení a majetku školy

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 1. Pedagogičtí pracovníci mají právo:
  • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo jejich zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
  • na nezasahování do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy
  • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně – pedagogické a pedagogicko – psychologické činnosti
  • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
  • volit a být voleni do školské rady
 2. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:
  • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, vycházíme ze ŠVP školy
  • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
  • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka nebo studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
  • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
  • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, s nimiž přišel do styku
  • poskytovat dítěti, žáku a studentovi nebo jejich zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním

III. Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, má 12 tříd MŠ a 16 tříd ZŠ. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Škola při výchovně – vzdělávací činnosti přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Informace o dětech, žácích a studentech jsou důsledně využívání pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR). Vnitřní režim školy je podrobně rozpracován ve Vnitřních organizačních směrnicích MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., které jsou interním dokumentem školy. Do MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. jsou děti, žáci a studenti přijímáni na základě „Souhlasu rodičů“ se zařazením dítěte do příslušného typu školy, dále dle ustanovení § 4 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Střídavé zvyšování a snižování počtů dětí, žáků a studentů patří ke specifice nemocničního prostředí, proto může počet dětí na třídu kolísat.

 1. Provoz a režim ZŠ
  • vyučování začíná v 8.00 – 8.30; vyučovací hodina trvá 45 minut
  • provoz ZŠ je v době prázdnin přerušen; nahrazeno školní družinou
  • žák je vyučován pravidelně každý den s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře
  • výuka probíhá v souvislosti s aktuálním zdravotním stavem na lůžku, u stolu na pokoji, v jídelně nebo v učebně
  • učitel uplatňuje individuální výchovně – vzdělávací přístup
  • žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího a po dohodě s lékařem; je-li to možné, donáší si své učebnice a pomůcky
  • žák se nemusí výuky účastnit ze zdravotních a jiných vážných důvodů
  • přestávky učitelek jsou řízené rozvrhem hodin
  • vzájemné kontakty mezi učitelkou a zákonnými zástupci se uskutečňují po celou dobu hospitalizace žáka nebo při propouštění žáka do domácího ošetřování
  • učitelé respektují a dodržují režim dne příslušného oddělení či kliniky
 1. Provoz a režim MŠ
  • provoz MŠ je od pondělí do pátku v době od 7.30 – 8.00 dle jednotlivých oddělení; konec provozu je ve 14.00; zákonem stanovená pracovní doba učitelek MŠ je v týdenním plánu rozvržena tak, že jeden den v týdnu končí přímá práce u dětí v 16.30 – 17.00, kromě pátku
  • ve všech třídách jsou děti všech věkových skupin, tzn. 2 – 7 let
  • provoz MŠ je díky specifice výchovně – vzdělávací činnosti ve zdravotnickém zařízení i během prázdnin nepřerušen
  • dítě se účastní činnosti školy pravidelně každý den s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře
  • přestávky učitelek jsou řízené rozvrhem hodin
  • podle §5, odst. 1 vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem do doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
 1. Režim při akcích mimo oddělení a kliniky
  • při přecházení dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců na místa činnosti školy mimo oddělení či kliniky se děti, žáci, studenti a zákonní zástupci řídí pokyny doprovázejících osob; před takovýmito akcemi doprovázející pedagogický pracovník děti, žáky, studenty a zákonné zástupce prokazatelně poučí o bezpečnosti
 1. Stravování dětí, žáků a studentů
  • stravování dětí, žáků a studentů je plně v kompetenci Fakultní nemocnice Brno, PDM

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • dítě, žák či student je zařazen do školy se souhlasem zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře
 • všechny děti, žáci a studenti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob
 • dětem, žákům a studentům je zakázáno jakkoliv manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga
 • škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů; obdobně též před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje dětem, žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • děti, žáky a studenty přebírají od zákonných zástupců zdravotníci a ti také nesou odpovědnost za jejich bezpečnost po celou dobu pobytu v nemocnici; pedagogický pracovník přebírá odpovědnost za děti, žáky a studenty pouze v době pobytu v herně či učebně, kdy pedagogický pracovník dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, nikdy nenechává děti, žáky či studenty bez dozoru
 • pedagogický pracovník striktně dodržuje bezpečnostně hygienická opatření (roušky, ochranné pláště, desinfekce rukou i vypůjčených pomůcek) a nařízený léčebný režim
 • k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů zařazených do provozu školy napomáhá zdravotnický personál, který je po celou dobu k dispozici; při jakékoliv sebemenší zdravotní kolizi je pedagogický pracovník povinen okamžitě přivolat zdravotníka
 • při každém úrazu poskytne pedagogický pracovník první pomoc a zajistí okamžité ošetření lékařem, příp. zdravotnickým personálem; vzniklý úraz je vždy hlášen řediteli školy a záznam do knihy úrazů je vyplněn nejpozději do 48 hodin
 • všeobecná prevence obou úseků škol je zpracována v „Minimálním preventivním programu“, který je pravidelně každoročně aktualizován

V. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • dítě, žák či student mají právo užívat zařízení školy, učebnice, pomůcky, hračky v souvislosti se vzděláváním, při čemž jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob
 • dítě, žák či student jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zázemí třídy, herny a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti se vzděláváním; o zapůjčené hry a hračky pečuje, neničí je a vrací je v pořádku pedagogickým pracovníkům
 • televizi, počítače, notebooky dítě, žák či student používá jen se souhlasem pedagogického pracovníka, který zajišťuje dodržování vnitřní směrnice pro užívání počítačové techniky a práce v počítačové síti
 • za škodu na majetku školy, která bude způsobena dítětem, žákem či studentem svévolně nebo z nedbalosti, bude po jeho zákonném zástupci vymáhána adekvátní náhrada; při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, příp. orgánům sociální péče

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

 • při hodnocení žáka pedagog bere na vědomí tyto okolnosti – stres z nemoci, bolest, strach, odloučení od rodiny, pobyt v neznámém prostředí
 • žáci jsou hodnoceni převážně slovně
 • na 1. stupni používáme převážně grafické hodnotící prvky k navození pozitivní motivace
 • žáci jsou neustále povzbuzováni a motivováni pochvalou a uznáním
 • vedeme žáky k sebehodnocení jako nedílné součásti získávání klíčových kompetencí
 • pedagog respektuje individuální možnosti a schopnosti žáka
 • pedagog hodnotí i dílčí výkon (pro pocit úspěchu žáka)
 • při dlouhodobém pobytu žáka zasíláme hodnocení formou osobního záznamu kmenové škole (min. 10 vyučovacích dnů)
 1. Kritéria hodnocení žáků
  • způsob a kritéria hodnocení žáků jsou podrobně rozpracovány v ŠVP ZŠ

VII. Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen každý zaměstnanec školy.

Předán školské radě dne 10. října 2018
Schválen školskou radou dne 10. října 2018
Směrnice nabývá na účinnosti dne 1. září 2018

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejňuje ředitel školy tento řád na webových stránkách školy, ve sborovnách školy a na jednotlivých klinikách a odděleních FN Brno, PDM.

V Brně dne 31. srpna 2018

PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy