Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady
při Mateřské škole a základní škole při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace
Černopolní 212/9 Brno 613 00

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3
Program jednání školské rady navrhuje předseda školské rady (dále jen „předseda“). Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. 4
Jednání školské rady svolává její předseda. Předseda musí svolat jednání školské rady, jestliže jej o to písemně požádá alespoň třetina členů školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se unáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, pravidel hodnocení vzdělávání žáků, podání návrhu na odvolání ředitele a podání návrhu na vyhlášení konkursu na ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Minimální počet přítomných členů školské rady musí být 3. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8
Předsedu volí členové školské rady tajným hlasováním na základě návrhů jednotlivých členů školské rady. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů všech 2 členů školské rady. Předsedu volí členové školské rady v případech, kdy skončilo předsedovi členství ve školské radě.

Čl. 9
Změny a doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválenou školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 10. října 2018.

V Brně dne 10. října 2018

 

Comments are closed.