Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání Školské rady ze dne 14. října 2020

Datum: 14. října 2020

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, Brno

Přítomni: viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

 1. zahájení a přivítání členů ŠR – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně školské rady
 2. seznámení s programem jednání ŠR – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 3. seznámení s „Pracovním plánem na školní rok 2020/2021“ – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 4. aktuální akce školy – výroba malovaných záložek do knihy s různými verši pro žáky partnerské školy, vystaveno k nahlédnutí – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 5. usnesení vlády České republiky č. 408/2020 Sb. – vláda omezuje s účinností od 14. října do 1. listopadu 2020 provoz ZŠ podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základní vzdělávání v základních školách, věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení
 6. seznámení s „Výroční zprávou školy za školní rok 2019/2020“ – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 7. seznámení s úpravami „Školního řádu“ s platností od 1. září 2020 – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR a Mgr. Pavla Ukleinová (žáci nenosí do výuky cenné předměty, např. mobil; žáci jsou povinni zúčastnit se distační výuky)
 8. informace o další činnosti školy – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 9. informace o současné situaci ve FN Brno a zajištění výuky pro děti zdravotníků ve vybraných základních školách v Brně – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR a Světlana Klesniaková
 10. diskuze k navrhovaným materiálům a dokumentům – všichni členové školské rady
 11. závěr

Školská rada schvaluje:

 • Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020
 • Školní řád s platnostní od 1 září 2020 – nové úpravy
Comments are closed.