Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Škola podporující zdraví

Škola podporující zdraví

Program „Škola podporující zdraví“ (ŠPZ, dříve Zdravá škola) je evropským programem Světové zdravotnické organizace WHO (World Health Organization). Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, ale vnímá jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio-psycho-sociálních. Toto tzv. holistické pojetí zdraví odpovídá pojetí zdraví WHO. Uvedené faktory se snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjení životních kompetencí všech členů školního společenství. Koordinátorem a garantem program ŠPZ v ČR je Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze.

Cíle našeho projektu byly rozděleny do tří pilířů:

I. pilíř – POHODA PROSTŘEDÍ

  • pohoda věcného prostředí – upevňování estetického cítění; pozitivní vztah k vytvořeným hodnotám; zapojení do výzdoby nemocnice, oddělení i tříd
  • pohoda sociálního prostředí – společná sborovna; účast pedagogů na seminářích k rozvoji komunikace; prevence sociálně patologických jevů; zájem o žáky, jejich problémy, prožitky, zájmy
  • pohoda organizačního prostředí – střídání forem a metod práce; zařazení relaxačních a tělovýchovných chvilek (psychiatrické oddělení); hodnocení žáků různými formami; zapojení žáků do mimoškolní činnosti; projektové dny v rámci aktivní školy

 

II. pilíř – ZDRAVÉ UČENÍ

  • smysluplnost – spolupráce s kmenovými školami; podpora osobnostního růstu žáka; praktická využitelnost osvojení znalostí a dovedností; pestrost nabízených činností (besedy, výstavy, aktivní škola, dílny)
  • přiměřenost – přizpůsobení výuky aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu dítěte; přizpůsobení výuky rozumovým schopnostem žáka; nový přístup ve výuce u krátkodobě hospitalizovaných žáků
  • spolupráce a spoluúčast ve výuce – spolupráce s odborníky na dlouhodobých projektech; spolupráce se školami stejného typu; spolupráce mezi žáky (věkově smíšené třídy)
  • motivující hodnocení – rozvoj sebedůvěry, samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti žáků; vytváření nesoutěživého prostředí ve třídě; pozitivní hodnocení žáků

 

III. pilíř – OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

  • škola jako model demokratického společenství – partnerská spolupráce Brno – Stuttgart (SRN); ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadeni Košice (SR), Rada školy, projekt European Schoolnet
  • škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce – tradiční školní projekty; spolupráce s jinými subjekty

 

Předešlé

Comments are closed.