Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. června 2022

Datum: 6. června 2022

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová, MUDr. Kateřina Slabá

Omluveni: Mgr. Petr Hladík, PhDr. Jana Šífová, Ing. Kateřina Kalinová

 

Průběh jednání:

  1. Mgr. Eva Šmikmátorová infromovala o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 a o obnovení plného provozu po pandemii covid-19; obnovení plného provozu po pandemii covid-19 se týkalo především znovuzařazení aktivit, při kterých se děti mohou potkávat ve společných prostorách školy – felinoterapie a zooterapie pod vedením paní ředitelky PaedDr. Jany Stěničkové, canisterapie, tvořivé díny, herní terapie, Den dětí, spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, s Divadlem Jarka Lokose, s Misí naděje; škola se také účastnila výtvarných a literárních soutěží, pořádala projektové dny – Puntíkový den, sv. Ludmila a sv. Václav, J. A. Komenský, Záložka do knihy spojuje školy, Halloween, Vynález knihtisku, Dr. Zdědil a pan Zdražil – finanční gramotnost, Den Země, Motýlí zahrádka, Desatero pro primární prevenci a Podnikavé dny; v plánu na příští školní rok je další spolupráce s našimi partnery, účast na soutěžích a připravování projektových dnů; zapojení do MAP Brno a iKAP II JmK
  2. Mgr. Irena Vlahovičová doporučila spolupráci se skupinou Mikro-teatro Brno – divadlo pro děti i dospělé nejen do vašeho obýváku
  3. Mgr. Gabriela Veselá seznámila školskou radu se změnami v ŠVP ZV; jednalo se o redukci uživa z důvodů odstranění duplicit, obsahu založeného na encylopedických znalostech, vyřazení příliš obtížného učiva apod. v těchto předmětech – Člověk a jeho svět, Občanská výchova, dějepis, fyzika, chemie, zeměpis a přírodopis; dále byla podle RVP ZV posílena vzdělávací oblast Informatika; vzhledem k výukovým podmínkách jednotlivých oddělení je vynechána z učebního plánu; výuka informatických témat a rozvoj digitálních kompetencí je však ve značné míře zařazena napříč předměty, především v předmětech Matematika a Český jazyk, Výchova ke zdraví, které jsou posíleny z disponibilní časové dotace; informatika je také částečně zařazena do ŠVP ŠD a ŠVP ŠK; všechny změny byly provedeny podle pokynů MŠMT v souladu s RVP ZV
  4. MUDr. Kateřina Slabá požádala o zaslání školních vzdělávacích programů k bližšímu prostudování
Comments are closed.